Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Stores Poland sp. z o.o.z siedzibą w Gdyni przy ulicy Rdestowej 67,  NIP 958-155-36-49, REGON220397790, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ,VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278301, e-mail: info@e-horyzont.pl
 2. Z administratorem w celu ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: ochronadanych@e-horyzont.pl
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  a) realizacji umowy, realizacji i obsługi zamówienia ( podstawą prawną jest zawarta umowa);
  b) wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Spółką, w  tym  udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące produktów i usług świadczonych przez Spółkę (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
  c)  wewnętrznych  celachadministracyjnych  Spółki,  w  tym  statystyki  i  raportowania  wewnętrznego  Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f) rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez Spółkę usług i oferowanych produktów oraz sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż nie dłuższy niż 3 lata w przypadku, gdy reprezentują Państwo podmiot będący przedsiębiorcą lub 10 lat w przypadku, gdy stroną korespondencji jest osoba fizyczna.
 5. Odbiorcami    danych osobowych  będą:  podmioty  zewnętrzne  dostarczające  i  wspierającesystemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnościąAdministratora – na  mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowychoraz  przy  zapewnieniu  stosowania  przez  ww. podmioty adekwatnych środków technicznych iorganizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa,przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczeniaprzetwarzania  oraz  prawo  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).